Fisheries in differed Provinces, Autonomous Regions and Cities
2013-12-03 00:26:41   copyfrom:    hits:

Aquatic products output by Provinces & Regions in 2005Unit:TonsRegionTotal Output1 Marine Products2 Inland ProductsSe
Aquatic products output by Provinces & Regions in 2005
Unit:Tons
Region Total Output 1. Marine Products 2.Inland Products Sea-Fishing Sea-Farmig Inland-Fishing Inland-Farming
Overal 51016530 28380831 14532984 13847847 22635699 2551045 20084654
Beijing 64258    64258  64258
Tianjin 338115 48953 38038 10915 289162 12125 277037
Hebei 989461 571808 310753 261055 417653 85489 332164
Shanxi 37542    37542 1433 36109
Neimenggu 82608    82608 29254 53354
Liaoning 4253388 3641624 1520371 2121253 611764 42449 369315
Jilin 118930    118930 24911 94019
Heilongjiang 445970    445970 50762 395208
Shanghai 353539 150307 149567 740 203232 3584 199648
Jiangsu 3886555 1134311 582813 551498 2752244 329088 2423156
Zhejiang 4837669 4023680 3142573 881107 813989 93313 720676
Chongqing 1775721    1775721 378756 1396965
Fujian 6022167 5318809 2221438 3097371 703358 85225 618133
Jiangxi 1683648    1683648 243527 1440121
Shandong 7361381 6261128 2680834 3580294 1100253 122768 977485
Henan 516780    516780 34569 482211
Hubei 3180255    3180255 435761 2744494
Hunan 1735150    1735150 168375 1566775
Guangdong 6952346 3979516 1720459 2259057 2972830 160280 2842550
Guangxi 2839435 1737081 843286 893795 1102354 113743 988611
Hainan 1500129 1270561 1079799 190762 229568 24255 205313
Chongqing 250568    250568 13005 237563
Sichuan 982490    982490 69112 913378
Guizhou 94589    94589 12250 82339
Yunnan 238488    238488 25844 212644
Xizang 553    553 495 58
Shanxi 75698    75698 4237 71461
Gansu 15551    15551 1140 14411
Qinghai 2053    2053 70 1983
Ningxia 58926    58926 334 58592
Xinjiang 79514    79514 14891 64623
China Agriculture Development Group 243053 243053 243053    
For more detailed information, please contact with INFOYU. 

hot search : Fisheries differed Provinces

prev:Industry profile
next:Relevant Authorities

share: